DeutschEnglischTschechisch
FacebookYoutube

Nachrichtendetails

Call for Papers: Otfried Preußler

Für die internationale Tagung zu Leben und Werk Otfried Preußlers vom 19. bis 21. Oktober 2023 in Reichenberg/Liberec bitten wir um Themenvorschläge zu medialen und transkulturellen Kontexten in Leben und Werk des Kinderbuchautors.

2023 jährt sich der Geburtstag des bekannten Kinderbuchautors Otfried Preußler zum 100. Mal. Geboren am 20. Oktober 1923 in Reichenberg/Liberec, wo er 1942 Abitur machte, kam er zur Wehrmacht und geriet an der Ostfront in sowjetische Gefangenschaft. 1949 entlassen, ging er ins bayerische Rosenheim und wurde Lehrer im benachbarten Stephanskirchen. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend (Erntelager Geyer, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit Der kleine Wassermann, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion (Deutscher Jugendbuchpreis). Im Jahr darauf folgte Die kleine Hexe, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz (zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus). Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor hingegen in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Bald schon kam es zu intermedialen Adaptionen in Hörspielen, Puppentheater und Verfilmungen (u.a. 1974 Der Räuber Hotzenplotz, 1977 Čarodějův učeň/Krabat, 2008 Krabat, zuletzt 2018 Die kleine Hexe).

Anlässlich des Jubiläums soll Otfried Preußlers Leben, sein Werk und seine Rezeption in einem breiten kulturhistorischen Kontext in einer internationalen Tagung in Reichenberg gewürdigt werden. Neben Beiträgen zu seinem (familiären) Hintergrund, seiner Jugendzeit in Reichenberg und seinen Verlags-, Übersetzungs- und Redaktionsnetzwerken (auch) während des Kalten Krieges sollen interkulturelle Kontexte in Bayern, Böhmen und der Lausitz (Der Räuber Hotzenplotz, Der kleine Wassermann, Krabat etc.) sowie die mediale Verarbeitung seiner Bücher im Mittelpunkt stehen. Die Werke für Erwachsene (Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil, Ich bin ein Geschichtenerzähler) wären im Kontext der deutschsprachigen Vertriebenenliteratur zu betrachten. Preußlers internationale Rezeption (etwa durch Übersetzungen) auch jenseits seiner Heimatländer sind ebenso zu berücksichtigen wie die (Nicht-)Akzeptanz Preußlers in Tschechien nach 1989.

Der Call for Papers richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus historischen, literatur- und kunstwissenschaftlichen sowie allgemein kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Wir bitten um Skizzen (bis zu ca. 2.000 Zeichen) für Vorträge mit einer Länge von 20 Minuten. Abstracts können auf Deutsch, Tschechisch und Englisch eingereicht werden. Bitte senden Sie die Skizze versehen mit Ihrem Namen, Ihrem Titel und dem Namen Ihrer Forschungseinrichtung und der Angabe Ihrer Forschungsschwerpunkte bis zum 15. Februar 2023 an einen der Organisatoren. Die Veranstalter tragen die Reise- und Unterbringungskosten. Eine Benachrichtigung über die Annahme des Vortrags erfolgt bis Mitte März 2023. Die Publikation der Beiträge ist vorgesehen.

 

Veranstalter:

Adalbert Stifter Verein, München; ÚČL AV ČR; Krajská vědecká knihovna v Liberci
in Kooperation mit der Technischen Universität in Liberec – Fakultät für Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Bildung und der Pädagogischen Fakultät der Prager Karls-Universität

 

Konzeption und Organisation der Tagung:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein (mayer@stifterverein.de)

Dr. Václav Petrbok, ÚČL AV ČR (petrbok@ucl.cas.cz)

 

Einsendeschluss für die Themenvorschläge: 15. Februar 2023  

mehr

Call for Papers: Otfried Preußler

Pro mezinárodní konferenci o životě a díle Otfrieda Preußlera, která se uskuteční 19.–21. října 2023 v Liberci, prosíme o návrhy témat týkajících se mediálních a transkulturních souvislostí v životě a díle autora knih pro děti.

V roce 2023 oslavíme sté výročí narození Otfrieda Preußlera, známého autora literatury zejména pro děti. Narodil se 20. října 1923 v Liberci (Reichenberg), kde v roce 1942 maturoval. Poté narukoval do wehrmachtu a na východní frontě padl do sovětského zajetí. 1949 byl propuštěn na svobodu, odešel do bavorského Rosenheimu a stal se učitelem v sousedním Stephanskirchenu. Po autorské prvotině (Erntelager Geyer/Sklizňový tábor Geyer, 1944) zaznamenal Preußler svůj první knižní úspěch s Vodníčkem (Der kleine Wassermann, 1956, č. 1971), založeném na pověstech z rodného kraje. O rok později vyšla Die kleine Hexe (Malá čarodějnice, č. 1974), psaná na motivy bavorských pověstí, v roce 1962 Der Räuber Hotzenplotz (Loupežník Hocenploc, č. pod různými názvy 1982, 2013, 2020, jeho další dva díly následovaly v letech 1969 a 1973). V knize o čarodějnickém učni Krabat zpracoval autor oproti tomu lužickosrbskou pověst a opakovaně za ni dostal Německou literární cenu pro mládež (Deutscher Jugendbuchpreis). Jeho publikace byly adaptovány pro rozhlas, loutkové hry a staly se i předlohou pro četná filmová zpracování (mj. Der Räuber Hotzenplotz/Loupežník Hocenploc, 1974; Krabat, Čarodějův učeň, 1977; Krabat, 2008; naposledy Die kleine Hexe, Malá čarodějnice, 2018).

U příležitosti tohoto životního jubilea bychom chtěli zhodnotit Preußlerův život, dílo a jeho recepci mezinárodní konferencí v Liberci v širších kulturněhistorických souvislostech. Vedle příspěvků k jeho (rodinnému) zázemí a mládí v Liberci, jeho nakladatelským, překladatelským a redakčním kontaktům (rovněž) v době studené války se zaměříme na interkulturní kontexty jeho tvorby v Bavorsku, Čechách a Lužici (Loupežník Hocenploc, Vodníček, Krabat atd.) stejně jako mediální zpracování jeho knih. Knižní díla pro dospělé (Flucht nach Ägypten. Königlich böhmischer Teil/Útěk do Egypta přes království české, 1978, č. 2008; Ich bin ein Geschichtenerzähler/Jsem vypravěčem historek, 2010) navíc dosud nebyla zkoumána v kontextu německy psané literatury o odsunu/vyhnání. Nedílnou součástí konference bude i téma mezinárodního ohlasu Preußlerových děl (například prostřednictvím překladů) mimo Československo a SRN a rovněž se chceme zaměřit na jeho (ne)přijetí v České republice po roce 1989.

Call for paper se obrací na vědkyně a vědce z historických, literárněvědných a uměleckohistorických, ale také obecně kulturněvědných disciplín. Zájemkyně a zájemce o aktivní vystoupení (příspěvek o délce 20 minut) žádáme o krátký návrh (do cca. 2000 znaků). Přijímáme abstrakta v češtině, němčině a angličtině. Prosíme zašlete nám Váš návrh spolu s Vaším jménem, titulem, názvem Vaší výzkumné instituce a s informacemi o Vašem odborném zaměření do 15. února 2023 na adresu organizačního týmu. Pořadatelé hradí cestovné a ubytování. Vyjádření o přijetí referátu obdržíte do konce března 2023. Příspěvky plánujeme uveřejnit v konferenčním sborníku.

 

Pořadatelé:

Adalbert Stifter Verein, München; ÚČL AV ČR; Krajská vědecká knihovna v Liberci
ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci a s Pedagogickou Fakultou Univerzity Karlovy v Praze

 

Koncepce a organizace konference:

Dr. Franziska Mayer, Adalbert Stifter Verein (mayer@stifterverein.de)

Dr. Václav Petrbok, ÚČL AV ČR (petrbok@ucl.cas.cz)

 

Termín pro zaslání abstraktů: 15. únor 2023

mehr

Menü

Menü schließen

Gefördert von:

Kontakt
Tisk
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Impressum
Mapa stránek

Diese Website verwendet Cookies auschließlich zur essentiellen Funktionalität, es erfolgt keinerlei automatische Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten oder Ihres Nutzungsverhaltens – nähere Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz.

OK